ببینید معصوم حق نداره به غیر معصوم بگه بنفسی انت.... جانم فدایت.... اما امام حسین(ع) در کنار ه=نهر علقمه به عباس(ع) فرمود بنفسی انت.... جانم فدایت.... این یعنی عباس(ع) معصوم است کانال تلرگام ما: kanoon_vaighan@