احمق بودنم مبارک دیشب بیمارستان بودنمم مبارک . اینکه هیچ کس رو نمیتونم جات بیارم مبارک. مرگمم مبارک
پیوست عکس:
marg-23.jpg