رفتی دیگه برنگرد چون منم رفتنیم امشب .... خدافظ همیشه.... خداحافظ همه
پیوست عکس:
2023298423-talab-org.jpg