قصد رفتن نکنی گر کردی دیگر پشت سرت را هم نگاهی نیاندار... تا عذاب وجدان نگیری
پیوست عکس:
1053500x732_1446308137238060.jpg