اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم ؟! که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان
پیوست عکس:
IMG_20200116_175051_482.jpg