اعتبار آدمها بہ حضورشان نیست . بہ دلهرہ اے است ڪہ در نبودنشان احساس مے شود .. بعضے از نبودن ها را هیچ بودنے پُر نمے ڪند...
پیوست عکس:
IMG_20200116_172548_559.jpg

پسندیده شده توسط