بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…
پیوست عکس:
500x833_1560720374100316.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط