خدایــــــــــــــــــا …
به حد کافی خیال بافتم …
و تنم کردم …
یه کم واقعیت شیرین …
لطفا …
پیوست عکس:
5e64818f577ec3b80075d36ab95b4ecaba6f0b6f.jpg