گاهی وقتا قلبم به درد میاد...
نه به خاطر تو...
نه به خاطر دوری از تو...
نه...
.
.
.
به خاطر گم شدن خودم ........
به خاطر فراموش شدنم......
پیوست عکس:
10531484143267960821.png