ازت نمی گذرم ...
نه به خاطر خودم

به خاطر مادرم

که بعد از رفتنت تمام لحظه های

بی قراری و دلتنگیم را

یواشکی پشت دراتاقم گریه کرد
پیوست عکس:
10531483011306746962.jpg