شب ها برای ِ بالش َم قصّه ی ِ عشق

بازی ِ مان را می گویم ... ،

از گریه ی ِ من نیست ها ... ! ،

بیچاره از خجالت خیس ِ آب می شود
پیوست عکس:
10531460615393838741.jpg