دیگر از آنهمه شیطنت و شلوغی خبری نیست؛


انقدر به خاطر ضربدر های جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم؛

تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی
پیوست عکس:
500x500_1535865884654101.jpg