دختری را با دروغهایت فریب دادی...
قبل از این که بگی چقد احمق بود!!!
زیرلب به خودت بگو چقدر من آ شغالم..!!
پیوست عکس:
d017bc7617ac97e2dd9741caf6842d30_1024.png