چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:


مرد بايد قد بلند باشه...


مرد بايد چشم ابرو مشکي باشه...


مرد بايد ته ريش داشته باشه...


من که مي گم:


مرد بايد با وجود همه ي غرورش،مهربون باشه...

باوجودهمه ي لجبازيش،وفادار باشه...

باوجود همه ي خستگي هاش،صبور باشه...


باوجود همه ي سختي هاش،عاشق باشه...
پیوست عکس:
10531468269848224893.jpg