گاهی حــــرف ها وزن ندارد …


ریتم ندارد …


آهنگ ندارد …


اما خوب گوش کن …
پیوست عکس:
prisonlove30 (4).jpg