دستامو گرفت و گفت چقدر دستات تغییر کرده؟


خودمو کنترل کردم و فقط لبخندی زدم....


تو دلم گریه کردمو دم گوشش گفتم:


بی معرفت !

دستای من تغییر نکرده... دستات به دستای اون عادت کرده

گوگل پلی سرویس