چه شبی بشود امشب . فردایش غوغا شود . مادران وزنان شیون کنان پدران و مردان گریه کنان گرفته روی دست جسم بی جان بی رگم را ، مادر کجایی ببینی امشب را
پیوست عکس:
8aj9op2bk6l4oehutuyu-2018-01-29-12-07-12.jpg