سخت است و درد دارد کسی که دوستش داری حرفت را نفهمد ...
پیوست عکس:
IMG_20200106_091741_854.jpg
دیدگاه
Mohammad1999

لعنت ب خون

1398/10/16 - 09:26