چشمانم خون شد از غمت از عذابت از پشیمانیت از دردت از شکستن دلت
پیوست عکس:
marg-18.jpg