من از دوزخی که راهش به بهشت باشد می ترسم بهشت همانجاست که من باشــم و تو باشـی چه فرقی می کند که معصوم یا پر گناه باشیم؟
پیوست عکس:
125546.jpg

پسندیده شده توسط