ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت
پیوست عکس:
54547798.jpg

پسندیده شده توسط