هرگز سعی نكنيد كسی را متوجه ارزشتان كنيد... اگر فردی قدر شما را نمی داند اين يعنی لياقت شما را ندارد به خودتان احترام بگذاريد و با كسانی باشيد كه واقعا برای شما ارزش قائلند.