نامهربانی بکنی همین احساس در زندگی ات آشکار می شود تو نمیتونی با افکارت به دیگری صدمه بزنی بلکه فقط به خودت صدمه زدی وقتی به عشق فکر میکنی حدس بزن چه کسی این عشق را دریافت می کند؟ خود تو ☺️(Secret)

پسندیده شده توسط