صدای خنده ی خدا را میشنوی؟! دعایت را شنیده و به آنچه که محال می پنداری میخندد. =)

پسندیده شده توسط