در ارتباط با اهمیت تفکر و اندیشیدن و رابطه آن با بصیرت و اینکه عالم و جاهل یکسان نیستند در قرآن چنین آمده «... من پیروی نمی کنم جز آنچه را که به من وحی میرسد بگو آیا کور و بینا (یعنی عالم به معرفة اللّه و جاهل به آن) برابرند آیا فکر و اندیشه نمی کنند (که عالم و جاهل یکسان نیست) (سوره انعام/آیه 50) نکته دیگر جهت بیدار کردن انسانها این است که رهبران و مبلغان در مسیر خود با افراد متعصب، لجوج، جاهل و بی خبر و افرادی که سطح فکر و اخلاق آنها بسیار پایین است روبرو می شوند، از آنها دشنام می شنوند، هدف تهمتشان قرار می گیرند، سنگ در راهشان می افکنند. راه پیروزی بر این مشکل گلاویز شدن با جاهلان نیست، بلکه بهترین راه تحمل و حوصله، نادیده گرفتن و نشنیده گرفتن اینگونه کارهاست، تجربه نشان می دهد برای بیدار ساختن جاهلان و خاموش کردن آتش خشم و حسد و تعصبشان، این بهترین راه است. (تفسیر نمونه /ج 7 /ص 63) در همین ارتباط به پیامبر (ص) امر می شود: «با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان (و با آنها ستیزه مکن) (سوره اعراف/آیه 199)