جامی » هفت اورنگ » سلسلةالذهب » دفتر اول دوربینان بارگاه الست بیش ازین پی نبرده اند که هست ذات پاکش ز چونی و چندی هستی ساده از نشانمندی در مکین و مکان چه فوق و چه تحت وحدتی ساذج است و هستی بحت وحدتی گشته کثرتش طاری در همه ساری از همه عاری از حدود تعلقات برون وز قیود تعینات مصون نه به دام قیود صید شده نه به اطلاق نیز قید شده هم مقید خود است و هم مطلق گه ز باطل نموده گاه از حق