هیچ کیم خبری نمیگیره حداقل من خبر بگیرم؟ کیا اومدن اضفهان؟