آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط