از صدای گذر آب چنان فهمیدم
تند تر از اب روان،عمر گران،میگذرد
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
ارزویم این است
آنقدر سیر بخندی که نداتی غم چیست
#سهراب_سپهری

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط