میگویند جمعه می آید … آری، روزی که بازار تعلقات دنیا را تعطیل کنیم؛ او خواهد آمد