شاید چادر، تو دست و پامون باشه.... ولی شخصیتمون زیر دست و پا نیست.... درسته که اهل رفاقت حرام نیستیم.... ولی تو دوستی سالم رفیقیم..... درسته اهل خودنمایی نیستیم.... ولی به چشم خدا میایم.... درسته آرایش نداریم.... ولی آرامش داریم{-35-}{-35-}{-23-}{-23-}{-29-}

پسندیده شده توسط