ح س ی ن! ..........................................گرچه هیچ ندارم اما حب مادرت به سینه دارم…................................... حُر هم هیچ جز محبت مادرت نداشت................................ حُرم کن، حرم بمیران در زیر تیغ غمت…

پسندیده شده توسط