رمضان به پیچ نهایےاش رسید وشبهاےقدر فرصت میوه چینےاند ومابرداشت میکنیم همه آنچه راکه یکسال درزمین قلبمان کاشته ایم دعاگویمان باشید #شب قدر

پسندیده شده توسط