اى خواجه چه جويى ز شب قدر نشانى هر شب، شب قدر است، اگر قدر بدانى

پسندیده شده توسط