یک روز در هفته دوستت ندارم.. استراحت که فقط برای کارگرها نیست ،من هم گناه دارم خسته می شوم #رسول_ادهمی

پسندیده شده توسط