پیوست عکس:
10531526541868750152.jpg
دیدگاه
TerMeH-KhaNoMi79

همیشه هم نمیشود "خوب" بود.
همیشه هم نمیتوان چشم ها را به روی نامردیِ آدم ها بست و چیزی ندید...
اتفاقا باید بدانند که تو دیدی و فهمیدی که نگفتن‌ات را نگذارند پای حماقت...
نمیشود همیشه خود را به کوچه ی علی چپ بزنی و تظاهر کنی که چیزی نشنیده ای...
اتفاقا باید بفهمند که شنیدی
ولی برای حفظِ حرمت ها کوتاه آمدی...
"انسان" ها گاهی باید بفهمند که تو هم صبر و تحمل داری!
که تو هم تاب و توان داری...
باید بدانند که تو هم قلبی داری که
با بی مهری و نامردی میشکند،
بدانند که همیشه نمیتوانند
بزنند و بشکنند و فرار کنند ...
این روزها باید گاهی هم "بد" باشی!
زیادی که "خوب" باشی
زیادی که "مهربان" باشی دیده نمیشوی...
کسی تو را جدی نمیگیرد.
پس گاهی
نه همیشه
"بد" باش.
"بد" باش تا "خوب" بودنت هم دیده شود...
چرا که با بعضی ها همیشه نمیشود "خوب" بود!...

1397/03/9 - 01:16
M4sih

متن بسیار عالی
ممنون از خطاب

1397/03/9 - 18:30
TerMeH-KhaNoMi79

خواهش میکنم

1397/03/9 - 18:55
nbrsh002347

عالی مثله همیشه

1397/05/17 - 23:00

پسندیده شده توسط