ما مردها همیشه بچه ایم اما به زبان نمی آوریم یا شاید نمی خواهیم بگوییم که بچه ایم... فرهاد، مجنون ، پادشاه، شاعر، من ، هرکس که باشد همیشه دلش می خواهد یک زن در زندگیش باشد که مدام بهش رسیدگی کند و مراقبش باشد . می گویند پشت سر هر مرد بزرگی یک زن ایستاده اما پشت سر هیچ زنی ، هرگز مردی نیست... #عباس_معروفی (از زبان مردها )
پیوست عکس:
10531525438117484649.jpg

پسندیده شده توسط