آهای فلانی!!....دردم اینجاست که هنوز دلم نمیاد "بدت" رو بخوام... ولی...اونروز که بفهمی چیزی که بهش رسیدی ارزش "از دست دادن رفیقت" رو نداشت ، خیلی درد میکشی...میدونی "رفیقِ قدیم"؟؟! حتی دلم نمیاد اون روز "دلم خنک شه..."
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201624341418804934131476367929.049.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط