آرزوهایم را نوشته بودم.از بدی حادثه همه را پاک کردم .. غنچه های نشگفته را با اشک دیده خاک کردم
پیوست عکس:
099.png

پسندیده شده توسط