و چشمهای تو ...همان کافه ی دنجی است که قهوه هایش حرف ندارد...
پیوست عکس:
IMG_20180429_202144_514.jpg

پسندیده شده توسط