►روزی روزگـاری یـه نیلـوفری بـود رفـت استـراحت کنـه چـون هنـوز اثـرات امتحـان زبـان از تــــنش بـیرون نرفـته بـود...◄تـا حکـایتی دیگـر بدرود►

پسندیده شده توسط