#گردنه های زاگرس بی دلیل این تصویرو خیلی دوست دارم..فکر هم نکنید دوربینو کج گرفتم ،اگه دقت کنید کوه و درخت به همین صورت قرار دارند...
پیوست عکس:
PicsArt_04-22-05.32.02.jpg

پسندیده شده توسط