خبر داری که شهری روی لبخند تو شاعر شد؟! چرا اینگونه کافرگونه بی رحمانه میخندی؟! #فاضل_نظری
پیوست عکس:
10531523613966070067.jpg

پسندیده شده توسط