و یک زن در ظریف ترین نقطه ی شب هنوز هم دوست داشته شدن را انتظار می کشد . #تورگوت_اویار
پیوست عکس:
10531523303850498031.jpg

پسندیده شده توسط