مرگ تو درست از لحظه ای آغاز می شود که در برابر آنچه مهم است ،سکوت میکنی .
پیوست عکس:
438714431_290039.jpg

پسندیده شده توسط