قامتم خم شده زبار بلا***حاجتم باشد از تو یا مولا***نجف و کاظمین و کرب و بلا*** یاجواد الائمه ادرکنی

پسندیده شده توسط