شهر پامپلونا که درتمام سال شهری ساکت و آرام است، در طول برگزاری فستیوال خونین گاوبازی به شهری شلوغ تبدیل می شود که گردشگران بی شماری از سراسر جهان با تور اسپانیا برای دیدن این مراسم به کشور اسپانیا می آیند
http://lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7