{-35-}{-35-}از مرگ نترسید ، از این بترسید که وقتی زنده اید ، چیزی درون شما بمیرد به نام "انسانیت

پسندیده شده توسط