لزوم وجود رهبر در کشور مورد اتفاق تمامی روشنفکران است.
پیوست عکس:
دو رهبر۰۱.jpg

پسندیده شده توسط