رئیس اصلی کشور اینها هستند.
پیوست عکس:
DSC_0087.JPG

پسندیده شده توسط